/cz/prepnisenahistorii/mediateka/otevreni-hranic-v-letech-198990/jak-se-motorka-dostala-na-vychod?tx_upatheme_mobilenav%5BpageUid%5D=130161&type=20190226&cHash=24ed8bbd509b588404044edfc7476bda